Asiakkaan oikeudet sosiaalipalveluissa

Sosiaalihuollon asiakkaalla on pääsääntöisesti EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukainen oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja Naantalin sosiaalipalvelujen henkilörekistereihin on tallennettu. Kun kyse on alaikäisen tiedoista, on hänen huoltajallaan pääsääntöisesti oikeus saada alaikäisen tiedot. Alaikäisellä on kuitenkin oikeus kieltää tietojensa antaminen huoltajalleen, mikäli hän ikänsä, kehitystasonsa ja asian laatu huomioon ottaen on kykenevä tästä päättämään. 

Lomakkeilla voit:

  • tehdä tarkastuspyynnön omista tiedoistasi,
  • tehdä rekisteritietojen käsittelyn tarkastuspyynnön.

Palauta lomake sähköisesti tai tulostamalla liitteen lomake ja toimittamalla se sosiaali- ja terveyspalveluihin, Käsityöläiskatu 2, PL 43, 21101 Naantali

Muistutuksen tekeminen

Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön esimiehelle tai tulosalueen päällikölle. Muistutuksen voi tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen.

Muistutukset sekä muut epäkohtia koskevat yhteydenotot käsitellään aina yhteydenoton kohteena olevien työntekijöiden kanssa, ja työntekijöiltä ja lähiesimieheltä pyydetään kirjallinen selvitys. Muistutuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja annettava siihen kirjallinen ja perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa (neljä viikkoa). Asiakasta tulee neuvoa oikeudellisen avun saamisessa muun muassa kertomalla oikeusaputoimiston palveluista.

Liitteet

lateral-image-left
lateral-image-right

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaalipalvelut
Potilaan oikeudet